Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website van VOV lerend netwerk. Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. VOV lerend netwerk kan de bepalingen van de disclaimer steeds eenzijdig wijzigen.


Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van ons vakgebied geeft VOV.be evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

VOV.be is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites waarnaar een link wordt gemaakt (VOV lerend netwerk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks).

VOV.be kan de inhoud van de site (links inbegrepen) op elk moment en zonder kennisgeving aanpassen, wijzigen of aanvullen. VOV.be is niet verantwoordelijk voor eender welke beslissing genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of geleden schade door dergelijke beslissing.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan de initiatiefnemende organisatie (VOV lerend netwerk), hetzij aan met haar (hen) verbonden leden of aan derden. VOV lerend netwerk geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend.

Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden. Je zal je onthouden van elke inbreuk hierop.

Privacy

Door te registreren op de website als VOV-lid of gebruiker wordt er een profiel aangemaakt. Door in te loggen op deze website stem je in enkele gegevens te delen met andere gebruikers/leden zodat je optimaal kan netwerken. VOV lerend netwerk hecht veel belang aan de beveiliging en het vertrouwelijke karakter van uw persoonlijke gegevens. Bij het gebruik van deze gegevens wordt de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer volledig gerespecteerd. Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij wij je toestemming krijgen om ze ter beschikking te stellen binnen het VOV-netwerk.
Je hebt recht op inzage in de persoonlijke gegevens die je aanbelangt en je kan deze, in voorkomend geval, ten allen tijde aanpassen via je profiel.

Deze regeling is enkel van toepassing op de gegevens die op deze website door VOV lerend netwerk verzameld worden in het kader van de website en de e-nieuws service. Zij geldt niet voor persoonsgegevens die je zelf meedeelt in VOV-SkillDeal of via social media.