BLITS

Het project 'Begeleid Leren In TeamS' streefde naar een vernieuwde aanpak van 'leren' en 'probleemoplossing' binnen organisaties. De twee worden vaak losgekoppeld, met een heel andere dynamiek en resultaat als gevolg.

BLITS is geschikt voor medewerkers van organisaties en bedrijven, ook voor KMO's en kleine organisaties. De methodiek is bijzonder geschikt voor kort- en laaggeschoolden, die bij klassieke opleidingen vaak uit de boot vallen.

De BLITS-aanpak wil een scenario en vaardigheden aanbieden aan facilitatoren om met een multidisciplinair team een probleem op te lossen of uitdaging aan te gaan binnen de organisatie, en tegelijk heel veel aandacht te besteden aan leerdoelstellingen. Zo gaan kennisvergaring, probleemoplossing en competentieverhoging hand in hand. Deze aanpak zorgt ook voor een directe inbedding van de (vaak moeilijke) transfer van leerresultaten.

 • De facilitator kan een externe consultant of een interne medewerker zijn. Hij/zij is niet de ultieme kennisdeskundige, maar wel de animator van het groepsgebeuren die er voor zorgt dat de deelnemers leren terwijl ze werken aan de oplossing van hun probleem of uitdaging.
 • De BLITS-aanpak is niet gebonden aan een onderwerp. Een thema is een positief geformuleerde uitdaging, die gaat over een actueel probleem of een innovatie op de werkplek, waaraan een leerbehoefte (opleidingsnood) gekoppeld is.
 • De BLITS methodiek bevindt zich in het continuüm tussen formeel en informeel leren. Enerzijds wordt er tijd en ruimte gecreëerd om te leren (formeel), anderzijds zijn de doelen, activiteiten en verwachte leeruitkomsten zeker aan de start van een BLITS-traject minder vastgelegd dan bij een formeel georganiseerde training.

Hoe verloopt een BLITS-traject?
De aanpak van de leervraag via een BLITS-project verloopt in 5 fasen:

0. Fase 0: Context
De aanleiding voor een BLITS-project is een leervraag, een uitdaging, een probleem, een situatie waarbij een klassikale opleiding of werkplekleren onvoldoende oplossing bieden. Het management kiest voor de BLITS-aanpak en stelt een facilitator aan.

1. Fase 1: Afbakening
De facilitator krijgt een dubbele opdracht: de groep begeleiden om het probleem aan te pakken en om tegelijkertijd een leerresultaat te boeken bij het samengesteld team, die vervolgens overdraagbaar zijn naar anderen in het bedrijf.

2. Fase 2: Start
In de eerste bijeenkomst(en) start de facilitator de BLITS-groep op: ze werken aan groepsvorming, aan vertrouwen, aan het eigenaarschap van het doel, aan de verduidelijking van hun leervraag …

3. Fase 3: Inhoud
Gedurende de inhoudelijke werking van het BLITS-team wordt via verbreding en verenging gewerkt aan oplossingen en leerresultaten. De facilitator organiseert de nodige bijeenkomsten en geeft richting en structuur aan de leerprocessen in het team.

4. Fase 4: Afsluiten
De BLITS-groep sluit zijn werking af, met onder meer het vastleggen en borgen van de leerwinst en het product, en het verspreiden de resultaten in de organisatie, onder meer via toonmomenten.

Er zijn TOOLS zoals werkvormen en hulpmiddelen ontwikkeld die de facilitator kan inzetten in elke fase.

BLITS werd reeds uitgetest bij onder andere Bonar TF Zele, Rapid Industry Ingelmunster, Rabbit Diest, RVT Nieuwerkerken, Chanterie Deinze, Alfatex Deinze, Guenther Bakeries Olen en KT scholengroep Hasselt.

Voordelen van BLITS voor de organisatie
BLITS biedt als nieuwe vorm van leren heel wat voordelen ten opzichte van de traditionele cursussen of verschillende bestaande vormen van werkplekleren. De BLITS-aanpak opent heel wat nieuwe mogelijkheden en het management constateert positieve en vaak onverwachte effecten.

 • Motivatie en groeiproces
  In een BLITS-project komen alle deelnemers aan bod met hun competenties en ‘werkplekslimheid’. Regelmatig komen er ook verdoken kennis en talenten naar voren. Dat leidt tot verhoogde intrinsieke motivatie en versterkte groepscohesie.
 • Leereffect en link met de werkvloer
  De transfer naar de werkvloer is bij BLITS ingebouwd. Een BLITS-project vertrekt immers vanuit een probleem of uitdaging in de werkcontext van de deelnemers zelf én vindt grotendeels plaats op diezelfde werkvloer. De deelnemers verzamelen en delen hun praktische en theoretische kennis.
 • Een probleem opgelost
  De teamleden gaan aan de slag met een eigen dagdagelijks probleem, en lossen dat op met eigen en nieuw verworven kennis door interactie of externe input. Dat is de snelste weg naar een verbetering op de werkvloer.
 • Kosten besparen
  BLITS bespaart kosten op vele manieren:
  • een korte voorbereidingstijd
  • minder werkverlet: de bijeenkomsten zijn kort en vinden flexibel gepland en op de werkvloer plaats (geen verplaatsingstijd)
  • BLITS-team bepaalt zelf nauwkeurige zijn behoefte aan noodzakelijke, externe (en dure) kennis, en beperkt die tot een minimum
  • een extra inspanning om de transfer naar de werkvloer te leggen is overbodig
 • Diversiteit en disseminatie
  Een BLITS-project kan in principe opgezet worden in om het even welke organisatie/bedrijf waar mensen samen werken. Het BLITS-team brengt medewerkers samen uit verschillende echelons. Een betere kennisuitwisseling zorgt voor een beter begrip van elkaars werkcontext en bevordert de cohesie op organisatieniveau.

Bezoek zeker www.blits-teamleren.be voor meer informatie over de verschillende fasen, de TOOLS, praktijkvoorbeelden en nog meer achtergrondinformatie over leren in team.

Lopend ESF-project

Promotor: KHLim Quadri

Vragen? Contacteer Lise Belmans